Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  291/2018

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52572/2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere necesitatea modificării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi-Trans S.A. în sensul eliminării mijloacelor fixe preluate de către Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe din lista bunurilor de retur, respectiv că redevența se calculează în baza cheltuielilor de amortizare a bunurilor, este necesară adoptarea unei soluții imediate prin aplicarea procedurii de urgență conform Legii nr. 52/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2018 privind reducerea capitalului social al MULTI-TRANS S.A.;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1 pct. 1.3 lit. a din Contractul de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. –
Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Multi-Trans S.A., potrivit prevederilor proiectului actului Adițional nr. 2/2018, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. –
Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2018.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Debreczeni László

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină