Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 130/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a eşalonării lucrărilor pentru lucrarea „Reabilitare termică a unori blocuri de locuinţe din zona Gării, municipiul Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 4445/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere procesul – verbal Nr. IN. 4639/2007 al Adunării Generale a Proprietarilor Asociaţiei “Prietenia” privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici, şi eşalonarea lucrărilor pentru lucrarea “Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din zona Gării, municipiul Sfântu Gheorghe”;

            Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În baza art. 7 alin. (3) şi art. 21 lit. c din H.G. nr. 1735/2006 privind modificarea anexei la H.G nr. 1070/2003 pentru aplicare a O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici fundamentaţi prin studiile de fezabilitate pentru lucrările „Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din zona Gării, municipiul Sfântu Gheorghe”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

            - Nr. total de apartamente:                                410

            - Suprafaţă desfăşurată (m2):                       28.249

            - Valoare investiţie fără TVA:                  5.414.675 lei

            - Valoare investiţie cu TVA:                    6.443.463 lei

            - Investiţia totală pe m2:                                     228 lei

            - Investiţia totală pe apartamente:                  15.716 lei

ART. 2. – Se aprobă eşalonarea lucrărilor „Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din zona Gării, municipiul Sfântu Gheorghe”, pe două etape, după cum urmează:

-în anul 2007: izolarea pereţilor exteriori şi înlocuirea tâmplăriei exterioare;

- în anul 2008: izolarea terasei şi izolarea planşeului de peste subsol.

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului, în calitate de coordonator local al programului pentru reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din zona Gării.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMENAZĂ
Balogh Klára                                                                    SECRETAR
                                                                                  Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină