Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  257/2018

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii

„Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 50679/2018 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii și al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul specific aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea grădiniței cu program prelungit Kőrösi Csoma Sándor”, anexa 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economici:
                                                 Valoare [lei] fără TVA              Valoare [lei] inclusiv TVA

Valoarea totală a lucrărilor              1.560.674,96           1.853.567,14
din care C+M              1.125.715,15           1.339.601,03

ART. 2. – Descrierea sumară a obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Prelungit Kőrösi Csoma Sándor”, constituie anexa 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                             Cserey Zoltán-Mihály                                                                                           Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                                 Morar Edith

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină