Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  250/2018

privind modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 4016/2012
 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Urban Locato S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49927/22.08.2018 al Direcției Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 118/2017 a societății URBAN LOCATO SRL., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23083/25.04.2017;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Normelor tehnice elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice elaborate prin Ordinul nr. 66/2007 privind modalitățile de repartizare (în imobile de tip condominiu dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc) a consumului de energie termică aferent apei calde de consum, încălzirii spațiilor comune, încălzirii apartamentelor și spațiilor cu altă destinație din condominiu;
Având la baza prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, art. 10, alin. (4) și (6) cu privire la contorizarea apei calde de consum și energiei termice pentru încălzire;
Având la baza prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006. art. 42 conform căruia determinarea consumurilor/cantităților de utilități publice în vederea facturării se face prin măsurare directă cu ajutorul sistemelor de măsurare-înregistrare a consumurilor/cantităților de utilități furnizate/prestate, sistemele de măsurare-înregistrare se montează pe branșamentul care deservește fiecare utilizator individual sau colectiv, în punctul de delimitare a instalațiilor.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de Concesiune nr. 4016/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și URBAN LOCATO S.R.L., potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 1/2018, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum și Consiliul de administrație al URBAN LOCATO S.R.L.. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                 Cserey Zoltán-Mihály                                                                           Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                     Morar Edith


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină