Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  247/2018

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două spaţii cu destinaţia

de cabinet medical situate în imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.367/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 36220/28.06.2017 a numitei Dr. Orosz Domokos – Klára;
Având în vedere Acordul nr. 29189/15.05.2018 al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţul Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a două spaţii din imobilul situat în str. Vasile Goldiş nr. 3, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, având destinaţia de cabinete medicale şi/sau desfăşurarea unor activităţi conexe actului medical, identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Caietele de sarcini și Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de licitaţie deschisă, anexele nr. 2/A-B şi 3/A-B la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se stabilește prețul caietului de sarcini la 50 de lei.
ART. 4. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                              Cserey Zoltán-Mihály                                                                           Pentru SECRETAR
                                                                                                                                               Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină