Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 129/2007
privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea înfiinţării Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 4501/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 cu privind serviciul de salubrizare a localităţilor;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 184/2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local  al municipiului Sfântu Gheorghe cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea participării la Proiectul, „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna” în cadrul programului ISPA, finanţat de Uniunea Europeană;

În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de Administraţieal Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna”;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului municipiului Sfântu Gheorghe, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna”.

            ART. 2. – (1) Asociaţia dela art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică prin efectul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu derogare da la prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privier la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Asociaţia are ca scop implementarea şi operarea unui sistem de management al deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic, conform cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul gestiunii deşeurilor, ale Strategiei regionale pentru gestionarea deşeurilor şi ale Strategiei regionale pentru gestionarea deşeurilor, în vederea protejării mediului şi a sănătăţii populaţiei.

            ART. 3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            (2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

ART. 4. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

(2) În cazul în care nu se produc modificări substanţiale în proiectele de Act constitutiv şi Statut, după autentificarea lor de către notarul public, conform legii, acestea nu vor fi supuse aprobării ulterioare a autorităţii deliberative.

(3) Orice modificare substanţială ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional, aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliilor judeţene, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

(4) Statutul asociaţiei va fi amendat în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.

ART. 5. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precumşi din alte surse, în condiţiile legii.

ART. 6. – (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu 6.215 lei, care se suportă din bugetul local.

(2) Se aprobă cotizaţia anuală, reprezentând 0,1 lei/locuitor al municipiului Sfântu Gheorghe, raportat la rezultatul ultimului recensământ al populaţiei, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

ART. 7. – Se desemnează dl. Albert Álmos, ca reprezentant în organele de conducere ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţele Harghita şi Covasna”.

ART. 8. – Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrative-teritoriale în Asociaţie, precum şi să semneze actele necesare înfiinţării Asociaţiei.

            ART. 9. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                         SECRETAR
                                                                      Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină