Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  244/2018

privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia
“Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49639/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 1/06.08.2018 a Consiliului director al Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 47.175/06.08.2018;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 16 alin. 3 lit. f din Statutul Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cotizația pe semestrul II a anului 2018 a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe, în valoare de 100.000 lei.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contabilitate şi Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților Asociației “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cserey Zoltán-Mihály                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                       Morar Edith
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină