Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  254/2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al

Municipiului Sfântu Gheorghe,  cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31186/2018 a Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificaările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificaările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Alineatul (1) al Art. 1 va avea următorul cuprins:
,,(1) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe circulaţia şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale consiliului local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
a) câini  ......................................................................50 lei/cap animal;
b) ovine ................................................................... 150 lei/cap animal;
c) porcine ..............................................................1.000 lei/cap animal;
d) cabaline ............................................................ 2.500 lei/cap animal;
e) bovine ...............................................................2.500 lei/cap animal.”
II. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
,,Art. 9 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primar, de persoanele împuternicite prin dispoziție de primar, precum și de poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe.”
III. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
,,Art. 10 - Cu executarea prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcția Finanțe Publice Municipale, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
ART. 2. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii.
ART. 3. - H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, implicit cu modificările aduse acesteia prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcția Finanțe Publice Municipale, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                               Cserey Zoltán-Mihály                                                                     Pentru SECRETAR
                                                                                                                                             Morar Edith

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină