Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  255/2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe

în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru

modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.454/2018 al Direcției Patrimoniu în colaborare cu Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 15019/02.11.2017 a societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 62597/03.11.2017;
Având în vedere H.C.L. nr. 164/2016 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) lit. i, art. 12 alin. (2) lit. a și art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al societăţii; 
Având în vedere prevederile art. 7-10 și art. 61 din Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– (1) Se aprobă delegarea gestiunii asupra bunurilor domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Sfântu Gheorghe către GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
(2) Lista bunurilor de retur concesionate constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/2009 conform proiectului Actului adiţional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos-Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama Municipiului Sfântu Gheorghe să voteze pentru aprobarea modificărilor contractului de delegare.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată prin art. 3, Direcția Economică, Direcția Patrimoniu şi Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2018.


                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                 Cserey Zoltán-Mihály                                                                     Pentru SECRETAR
                                                                                                                                               Morar Edith


Anexa 1 (anexa si la act aditional)

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină