Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 128/2007
privind delegarea administrării unor spaţii domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie a Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, destinate învăţământului postliceal

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 4481/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 166 alin. (41) din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea conducerii Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr. 81/2007, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN – 3937/2007;

Având în vedere scrisoarea nr. 289/2007 a Grădiniţei cu program prelungit GULLIVER Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN – 4257/2007;

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

           

ART. 1. – Se aprobă întabularea în domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare al Consiliului de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit GULLIVER Sfântu Gheorghe al imobilului înscris în C.F. nr. 866 – Simeria nr. top 327/3 – 328/2, în suprafaţă de 5713 mp.

ART. 2. – Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului de administraţie a Grădiniţei cu program prelungit GULLIVER Sfântu Gheorghe, centru bugetar, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unor bunuri imobiliare ale Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în corpul clădirii “A” de pe str. Kós Károly nr. 78,  înscris în C.F. nr. 866 – Simeria sub nr. top 327/3-328/2, după cum urmează:   teren în suprafaţă de 5713 mp, în cota indiviză de ¼;  2 săli de clase a câte 48,00 mp fiecare;  grup sanitar în suprafaţă de 10,00 mp;   antreu şi coridor în suprafaţă totală de 58,88 mp, în cotă indiviză de ¼, conform anexelor nr. 1,  2 si 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă;

ART. 3. – Se aprobă delegarea administrării bunurilor arătate la ART.1 din partea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe către Consiliul de administraţie a Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe.

ART. 4. – Predarea – preluarea bunurilor şi ale documentelor justificative de existenţă a bunurilor inventariate se face pe bază de protocol de predare-preluare,  efectuată de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.

            ART. 5. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încedinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Compartimentului Contabilitate, Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,  Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit GULLIVER Sfântu Gheorghe şi  Consiliului de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                     SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină