Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  241/2018

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe

şi Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.503/2018 al Biroului de monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere că termenul limită pentru depunerea cererii de finanţare la POR Axa Prioritară 3.1.C. privind modernizarea iluminatului public din Municipiul Sfântu Gheorghe fiind data de 18.08.2018, se propune adoptarea prin procedură de urgenţă a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice.
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit e şi alin. (9) din Legea nr. 2015/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe și Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 august 2018.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                               Cserey Zoltán-Mihály                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                  Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină