Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  236/2018

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al

Municipiului Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület

în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, Ediția a 5-aConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47.002/2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociaţiei ”Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület” înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 45614/27.07.2018;
Având în vedere adresa Sepsi Rekreatív S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 46173/31.07.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia ”Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület”, în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, Ediția a 5-a, în perioada 10-12 august 2018, în Șugaș-Băi.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcţia Gospodărire Comunală și Secția Baza de Agrement “Șugaș-Băi” din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Sepsi Rekreatív S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 8 august 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cserey Zoltán-Mihály                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină