Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  235/2018

privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea

schimbării definitive a destinaţiei clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, situată pe

strada Orbán Balázs nr. 4, Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42669/2018 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 8 și art. 9 alin. (1) din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016;
Având în vedere poz. nr. 493 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 din H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 975/10.07.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit ”Hófehérke” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 41699/11.07.2018;
Având în vedere Decizia nr. 383/22.06.2018 a Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul de expertiză tehnică nr. 577/2018, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 20205/03.04.2018 cu privire la evaluarea stării tehnice și siguranța structurală a Grădiniței de copii nr. 7, str. Orbán Balázs nr. 4, Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se solicită ministrului educaţiei naţionale emiterea avizului conform în vederea schimbării definitive a destinaţiei imobilului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit “Hófehérke” Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat Grădiniţa cu program normal nr. 7, situată pe str. Orbán Balázs nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, din imobil destinat activităţii de învăţâmânt preuniversitar, în imobil compus din clădire aflată într-o stare avansată de degradare, supus procedurii de scoatere din funcţiune în vederea casării prin demolare, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Biroul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe va elabora Memoriul justificativ ce va fi înaintat, împreună cu prezenta hotărâre, ministrului educaţiei naţionale.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 august 2018.
 
                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cserey Zoltán-Mihály                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină