Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 127/2007
privind suportarea contravalorii unor lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la proiectul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii str. Lalelei, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 4331/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii;

Având în vedere H.C.L. nr. 39/2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren pe str. Lalelei fn. către A.N.L. în vederea  construirii unor apartamente pentru tineri;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administaţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45. alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administaţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de utilităţi şi a celor de amenajări exterioare aferente proiectului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii str. Lalelei, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe” în valoare de 454.010 lei + TVA (reprezentând 133.129 Euro+TVA) din care C+M 369.232,6 lei +TVA (reprezentând 108.270 Euro+TVA).

            ART. 2. – Se aprobă suportarea din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe a contravalorii lucrărilor aferente extinderii reţelei de utilităţi şi a amenajărilor exterioare în condiţiile art.1, în paralel cu derularea lucrărilor de construire a blocurilor finanţate prin Agenţia Naţională de Locuinţe.

            ART. 3. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul de Dezvoltare, Investiţii precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                               SECRETAR
                                                                            Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină