Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  232/2018

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al

Municipiului Sfântu Gheorghe şi Opera Maghiară de Stat din Ungaria în vederea organizării în

Municipiul Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului în aer liber ”Poțiunea iubirii” de DonizettiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.535/2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 39474/03.07.2018, înaintată de Opera Maghiară de Stat, cu sediul în Budapesta, Ungaria, prin care solicită participarea municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea spectacolului de operă ”Poțiunea iubirii” de Donizetti,
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricuturã și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Opera Maghiară de Stat cu sediul în Budapesta, 1061, str. Andrássy nr. 22, Ungaria, în vederea organizării în Municipiul Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului de operă în aer liber ”Poțiunea iubirii” de Donizetti, în condițiile proiectului contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád - András.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimetul Mass-media, Direcţia Patrimoniu și Direcția Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2018.

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚà                                                           CONTRASEMNEAZÃ
                                    Csatlós László                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină