Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  230/2018

privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului  “Tamási Áron” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.632/2018 al Biroului Învățământ, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 411/09.07.2018 a managerului Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 40979/09.07.2018;
Având în vedere Dispoziţia emisă de primarul municipiului nr. 926/2018 pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Având în vedere prevederilor art. 43^1 a din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederilor art. 14 și 15 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contracte de management;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea analizării noului proiect de management al managerului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2018-2023.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de obiective pe perioada 2018–2023 pentru managementul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a analizării de proiectul de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Tamási Áron” pe perioada 2018-2023 din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Termenul de depunere a proiectului de management de către dl. Bocsárdi László, se stabileşte pentru data de 24 august 2018.
ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva-Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe și Biroului Învățământ, Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                        Csatlós László                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină