Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  225/2018

privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DANConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.327/2018 al Biroului Locativ, și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 32147/30.05.2018 formulată de dl. Mesaros Dan, prin care solicită transcrierea Contractului de închiriere nr. 6/2008 în favoarea NORIKADORIKA S.R.L.
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DAN;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cesiunea contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Intreprinderea Individuală Mesaros Dan, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în contractul de cesiune, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2018

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                          Csatlós László                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină