Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 126/2007
privind  efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe
şi Grăjdeanu Mihai Adrian

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 1348/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. UR 1102/2007 a numitului Grăjdeanu Mihai Adrian;

În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;    

            Având în vedere Rapoartele de evaluare ale terenurilor nr. 1398/2007 şi nr. 1399/2007 elaborate de evaluatorii ANEVAR Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

Având în vedere prevederile Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c respectiv art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.  (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat în Chilieni, înscris în C.F. nr. 21.132 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 9140, drum (identic cu nr. top. 477), în suprafaţă de 2.168 mp.

ART. 2. – Se aprobă dezmembrarea terenului descris la art. 1, pe 3 loturi, conform tabelului de mişcare, parcelare pentru dezlipire imobile, executat de persoana autorizată Nagy Ludovic-Ştefan, parte integrantă din prezenta hotărîre după cum urmează:

                        -Lotul nr. 1 cu  nr. cad. 9178 în suprafaţă de 805 mp, drum;

                        -Lotul nr. 2 cu nr. cad. 9179 în suprafaţă de 494 mp, drum;

                        -Lotul nr. 3 cu nr. cad. nou 9180 în suprafaţă de 869 mp, drum;

            ART. 3. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a parcelei cu nr. cad. 9179 în suprafaţă de 494 mp.

ART. 4. – Se aprobă dezmembrarea terenului proprietatea numitului Grăjdeanu Mihai Adrian, situat în Chilieni, înscris în CF nr. 20.620 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 474, în suprafaţă de 2900 mp, pe 2 loturi, conform tabelului de mişcare, parcelare pentru dezlipire imobile, executat de persoana autorizată Nagy Ludovic-Ştefan, parte integrantă din prezenta hotărîre, după cum urmează:

                        -Lotul nr. 1 cu  nr. cad. 9181 în suprafaţă de 2406 mp, arabil;

                        -Lotul nr. 2 cu nr. cad. 9182 în suprafaţă de 494 mp, arabil.

            ART. 5. – (1)  Se aprobă efectuarea schimbului de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează terenul situat în Chilieni, înscris în C.F. nr. 21.132 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9179 în suprafaţă de 494 mp, în valoare de 7.100 lei şi numitul Grăjdeanu Mihai Adrian, care oferă în schimb terenul proprietate personală, situat în Chilieni, înscris în C.F. nr. 20.620  Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 9182 în suprafaţă de 494 mp, în valoare de 7.100 lei.

            (2) Cheltuielile notariale aferente contractului de schimb se vor achita de părţi în cote egale.

            ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotarâri se încredinţează Compartimentul Buget-Contabilitate şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                   SECRETAR
                                                                 Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină