Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  220/2018

pentru modificarea HCL nr. 324/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale,

reabilitare termică la Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska”şi a cheltuielilor legate de proiect


                           
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.422/2018 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea HCL nr. 324/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska” și a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:
I. – Se modifică bugetul cererii de finanţare al proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structură GPP “Árvácska”, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. – Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“ART. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc” structură GPP „Árvácska”, în cuantum de 2.141.660,86 lei (inclusiv TVA), potrivit Bugetului cererii de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
III. – Articolul 3 va avea următorul cuprins:
“ART. 3. – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 138.455,77 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 97.574,03 lei, cât şi contribuţia de 40,881.74 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.044.086,83 lei”, potrivit Bugetului cererii de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, respectiv Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 iulie 2018.      

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                        Csatlós László                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină