Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 125/2007
privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Oltului

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 1373/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare – republicată;

            În conformitate cu prevedeile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă alipirea terenului înscris în C.F. nr. 873 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2796/1649/2/1/2 în suprafaţă de 168 mp cu terenul înscris în C.F. nr. 4136 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2796/1649/2/2/1 în suprafaţă de 33 mp, formând un singur imobil în suprafaţă totală de 201 mp.

            ART. 2. – Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului descris la art. 1 din curte în drum vicinal şi întabularea acestuia în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                    SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină