Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 124/2007
privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat pe str. Váradi József

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 913/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere solicitarea conducerii Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr.660/24.04.2007, înregistrată la  Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN 3135/09.05.2007;

            Având în vederea scrisoarea nr. IA2-3995/2007 a S.C.“Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN 4455/2007;

            In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


            ART. 1.- Se aprobă întabularea în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului proprietatea Statului Român, situat în Sfântu Gheorghe, str. Váradi József, f.n., înscris în C.f. nr. 1080 – Sfântu Gheorghe, sub nr.top 519/2/46/9 şi 520/2/46,  în suprafaţă de 33035 mp şi C.f. nr. 8386 – Sfântu Gheorghe sub nr.top 2066/1/2 în suprafaţă de 2711 mp.

            ART. 2.- Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.f. nr. 1080 – Sfântu Gheorghe, sub nr. top 519/2/46/9  –  520/2/46 în suprafaţă de 33035 mp, în două parcele, conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezvoltare, executat de persoana autorizată Luffy Vilmos,după cum urmează:

            - parcela nr.1,  cu nr.top nou 519/2/46/9, în suprafaţă de 445 mp, teren construcţii, aferent halei multifuncţionale;

            - parcela nr.2,  cu nr.top nou 520/2/46, în suprafaţă de 32590 mp, teren construcţii, cu situaţie juridică neschimbată;

            ART. 3.- Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.f. nr. 8386 – Sf.Gheorghe, sub nr.top 2066/1/2  în suprafaţă de 2711 mp,  în două parcele, după cum urmează:

            -  parcela nr. 1, cu nr.top nou 2066/1/2/1 in suprafata de 190 mp, teren constructii, aferent halei multifunctionale;

            - parcela nr. 2, cu nr.top nou 2066/1/2/2, in suprafata de 2521 mp, teren constructii cu situatie juridica neschimbata.

            ART. 4.- Se aprobă alipirea parcelelor de sub nr.top nou 519/2/46/9 cu 445 mp şi de sub nr.top nou 2066/1/2/1 cu 190 mp, într-un singur corp funciar, în suprafaţă totală de 635 mp, care va avea nr.top 519/2/46/9 – 2066/1/2/1, pe care se va nota o clădire “hală”.

           ART. 5.- Se aprobă trecerea din concesiunea S.C.“Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, compus din clădire cu instalaţiile, utilajele, echipamentele tehnologice, dotările cu AMC, reţele exterioare, branşamente la utilităţi, cu terenul aferent fostei centrale termice “Váradi József”, f.n., având valoare de inventar de  141.468,32 lei si identificat potrivit ART. 4.

            ART. 6.- Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr.1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C.“Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 7.- Administrarea imobilului arătat la ART.5.- se deleagă Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe.

            ART. 8.- Clădire este destinată amenajării unei hale multifuncţionale.     

            ART. 9.- Preluarea gestiunii de la S.C. ”Gospodărie Comunala” S.A. Sfântu Gheorghe al imobilului arătat la ART. 5 din prezenta hotărâre, respectiv predarea gestiunii Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, se va efectua pe bază de proces-verbal de inventariere, de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.

ART. 10.- Gestionarea cantităţii de metal rezultat din dezafectarea fostei centrale termice “Váradi József” se va face prin grija Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare care reglementează valorificarea materialelor reutilizabile (piese de schimb) sau celor nereutilizabile (pentru fier vechi). Contravaloarea cantităţii de metal constituie venit la bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 11.- Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe va asigura anual, prin bugetul local, fondurile financiare necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, executării lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii, achizitionării dotărilor, cât şi exploatarea halei multifuncţionale.

ART. 12.- (1) După recepţia lucrărilor terminate, hala multifuncţională, cu terenul aferent, se  va include în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe.

(2) Dreptul de administrare delegată asupra imobilului se va înscrie în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, în favoarea Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, prin grija acestuia.

ART. 13.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Compartimentului Buget, Compartimentului Contabilitate, Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primărei Municipiului Sfântu Gheorghe, S.C.“Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de administraţie a Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                  SECRETAR
                                                                Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCLM 124/2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină