Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  204/2018

privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe,
pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.528/2018 al Biroului pentru Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 71/13.06.2018 a administratorului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 35022/13.06.2018;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L.;     Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 192, art. 194 alin. (1) lit. d, art. 195, art. 197 alin. (3), art. 210 şi art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social SEPSIIPAR S.R.L. de la 1.000.000,00 lei la suma de 1.250.000,00 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 25.000 de părţi sociale noi, cu o valoare de 10 lei/parte socială.
ART. 2. - Se aprobă ca URBAN LOCATO S.R.L. să subscrie un număr de 50 de părţi sociale (în valoare de 500 lei) din cele 50 de părţi sociale care îi revin în mod proporţional.
ART. 3. - Se aprobă participarea societăţii URBAN LOCATO S.R.L. la majorarea capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. prin aport în numerar cu suma de 500 lei.
ART. 4. - Se mandatează administratorul URBAN-LOCATO S.R.L., d-na Szabó Mária-Magdolna, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor societății, în conformitate cu prezenta hotărâre.
ART. 5. - Se mandatează dl. Buksa Árpád, administratorul SEPSIIPAR S.R.L. să semneze Actul adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSIIPAR S.R.L., administratorul URBAN-LOCATO S.R.L., Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 iunie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                              Comăneci Liviu-Vasile                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină