Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  194/2018

privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe strada CetăţiiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.750/2018 al Direcţiei Patrimoni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa 26395/2017 formulată de Patrubán Anton Levente prin care îşi manifestă interesul privind cumpărarea terenului situat în str. Cetăţii;
Având în vedere adresa 33886/2018, formulată de Patrubán Anton Levente prin care acceptă preţul de vânzare;
Având în vedere Raportul de Evaluare a terenului intravilan identificat în CF. 28231 Sfântu Gheorghe, întocmit de Evaluator Autorizat Kuna Adriene privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 244/22.05.2018 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevedeilor art. 123 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările uleterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c. şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, prin vânzare directă, asupra terenului proprietate privată al municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF 28231 Sfântu Gheorghe, nr. top: 2494/1/2/a/2, curţi construcţii în suprafaţă de 665 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cetăţii, către numitul Patrubán Anton Levente, cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Cetăţii nr. 46.
ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei a 14.000 euro la care se adaugă TVA, conform Raportului de evaluare întocmită de evaluator autorizat Kuna Adrene, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Plata se va face în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri cumpărătorului în lei, la cursul oficial leu/euro, comunicat de B.N.R în ziua plăţii.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public, se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cardul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Sfântu Gheorghe, la 28 iunie 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                Comăneci Liviu-Vasile                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină