Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  187/2018

pentru aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din

bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.990/2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile convențiilor de cooperare și asociere încheiate de Municipiul Sfântu Gheorghe și unități administrativ-teritoriale din străinătate;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe anul 2018, după cum urmează:
”Art. 1 – (1) Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local pentru instituirea unui fond de relaţii internaţionale, din care:
a) 30.000 lei pentru suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă ale delegațiilor oficiale ale municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia deplasărilor efectuate în străinătate, inclusiv cheltuielile deplasărilor în interes de serviciu ale personalului delegat din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, cu informarea prealabilă, dacă este posibil, a consiliului local;
b) 50.000 lei pentru suportarea cheltuielilor de transport, cazare și masă ale organizațiilor civile cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv a celor din localitățile înfrățite, care se deplasează la invitația autorităților administrațiilor publice locale în vederea dezvoltării și promovării relațiilor reciproce conform înțelegerilor de cooperare și asociere, încheiate de Municipiul Sfântu Gheorghe cu unități administrativ-teritoriale din străinătate.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor achita pe baza aprobării prealabile a primarului municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se incredinţează d-na viceprimar Sztakics Eva-Judit și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 iunie 2018.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                               Comăneci Liviu-Vasile                                                                   SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină