Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  179/2018

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor

SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societății pe anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul nr. 49/25.05.2018 al administratorului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe şi Raportul auditorului independent nr. 50/25.05.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.886/2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat încheiat în baza H.C.L. nr. 168/2016 între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, și consilierii locali Debreczeni László și Miklós Zoltán, pe de altă parte,
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 192 alin. (1) şi art. 194 alin. (1) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 18 din Actul constitutiv al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se mandatează reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor SEPSIIPAR S.R.L. pentru aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2017 a SEPSIIPAR S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                           Cochior Andrei                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină