Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  177/2018

privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în

Adunarea Generală a Asociaților a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea

administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.972/2018 al Biroului de Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 420/2017 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.
Având în vedere prevederile HCL nr. 49/2018 privind aprobarea componenței inițiale a Planului de selecție pentru recrutarea administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. și aprobarea construirii Comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor în procedura de selecție, Procesul verbal al Fox Management Consultants SRL, Expert independent de resurse umane înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 27464/07.05.2018, Raportul final al expertului independent nr. 27463/07.05.2018 și Recomandarea de nominalizare privind numirea Administratorului Societații SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L nr. 27462/07.05.2018 al comisiei de selecție.
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - (1) Se acordă mandat special pentru dl. Bálint Iosif, respectiv dl. Vajna László, reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L Sfântu Gheorghe, ca în cadrul ședinței adunării generale a asociaților, să voteze următoarele:
a) Numirea în calitate de administrator al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. a domnului Dumitru Robert Marius, domiciliat în ________________________________, posesor al C.I. seria __ nr. _______, născut la data de __________, CNP ______________, pe o perioadă de 4 ani.
a.1.) Domnul Dumitru Robert Marius va administra și reprezenta SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. în condițiile actului constitutiv și al contractului de mandat, anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
b) Negocierea și aprobarea, în condițiile legii, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, respectiv componenta variabilă a renumerației administratorului.
ART. 2. - (1) Se aprobă proiectul Contractului de mandat nr. 27992/09.05.2018 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și domnii Bálint Iosif și Vajna László, reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adițional nr.1/2018 anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se aprobă proiectul actului adițional nr.1/2018 la Actul constitutiv al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Actul constitutiv actualizat al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se mandatează dl. Dumitru Robert Marius, în calitate de administrator al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. pentru semnarea actului adițional la Actul constitutiv şi actului constitutiv actualizat, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare înfințării societății.
ART. 5. – Se mandatează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba pentru încheierea contractului de mandat cu dl. Dumitru Robert Marius, administrator al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Monitorizare Societății Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv mandatarii în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., consilierii locali: Bálint József și Vajna László.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                  Cochior Andrei                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină