Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  175/2018

privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 24-26Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29269/16.05.2018 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, asupra terenului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor Nr. 24-26, înscris în C.F. nr. 36871 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2102/1/2 în suprafaţă de 142 mp.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului descris la art. 1, înscris în C.F. nr. 36871 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2102/1/2 în suprafaţă de 142 mp, pe două loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de persoană fizică autorizată NAGY ALPÁR topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top. nou 2102/1/2/1, cad 39749, în suprafaţă de 73 mp - curţi construcţii
-    lotul nr. 2 cu nr. top. nou 2102/1/2/2, cad 39750, în suprafaţă de 69 mp. – curţi construcţii.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cochior Andrei                                                                         SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină