Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  170/2018

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat  în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.268/2018 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 228/2008 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Gospodărie Comunală S.A.;
Având în vedere prevederile Deciziei civile nr. 565 din 17.10.2017 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 2750/305/2016, rămasă definitivă;
Având în vedere Certificatul nr. 31343/2018 emis de Direcţia de Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaraţia autentică nr. 782/29.05.2018 dată de către directorul general al Gospodărie Comunală S.A. (fosta I.G.O. Sfântu Gheorghe);
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile ale Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi comlpetările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată al Municipiului Sfântu Gheorghe şi dreptul de administrare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, asupra imobilului situat în str. Ciucului nr. 51, identificat în CF 30905 Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 1381 şi cad. C1, nr. top. 1381 în suprafaţă de 476 mp.
ART. 2. – Se aprobă diminuarea suprafeţei înscrise în CF nr. 30905 Sfântu Gheorghe, nr. top. 1381 de la 476 mp la suprafaţă reală de 170 mp, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de topograful autorizat Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrată.
ART. 3. - Se aprobă înscrierea construcţiei C2 – magazie de lemn cu regim de înălţime P, cu suprafaţă construită desfăşurată de 16, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de topograful autorizat Luffy Vilmos.
ART. 4. - Se aprobă actualizarea datelor construcţiei înscrisă în CF 30905 Sfântu Gheroghe nr. cad. C1 nr. top. 1381, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de topograful autorizat Luffy Vilmos.
ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.
           
   
                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                 Cochior Andrei                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină