Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  185/2018

privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a

infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul CovasnaConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererile A.D.I. „AQUACOV” nr. 10861/22.02.2018 și nr. 12697/02.03.2018 prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în AGA A.D.I. „AQUACOV” pentru votarea aprobării Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15416/2018 al Serviciului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agriculturã și dezvoltare regionalã și Comisiei pentru administrație localã juridicã, ordine publicã, drepturile omului, legislația muncii și disciplinã ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. a coroborat cu art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să aprobe ”Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă Potabilă și de Canalizare Menajeră în Județul Covasna pentru perioada 2018-2027”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se împuterniceşte persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2018.

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cochior Andrei                                                                         SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină