Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  158/2018

privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită al Companiei Naţionale de

Investiţii –C.N.I. S.A. Bucureşti asupra unui teren situat în incinta Liceului Tehnologic

Economic Administrativ ”Berde Áron”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.581/2018 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal nr. 37.079/15.09.2009, încheiat între C.N.I. S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Titlul II din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 874 alin (3) coroborat cu art. 869 din Codul Civil;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Companiei Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra terenului situat în incinta Liceului Tehnologic Economic Administrativ “Berde Áron”, situat pe str. Crângului nr. 30 înscris în CF 26258 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1856/1/1 în suprafaţă de 1.575 mp, ca urmare neîndeplinirii obligaţiei de începere a lucrărilor de amenajare a terenului de sport.
(2) Dreptul de folosinţă al Companiei Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra terenului identificat la alin. (1) se va radia din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 mai 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                     Cochior Andrei                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină