Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  156/2018

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, sat CoşeniConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.576/2018 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile ale Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă modificarea limitei şi rectificarea suprafeţei imobilului, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Coşeni, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, având destinaţia de drum, înscris în CF nr. 38.571 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 11 nr. top. 145/3, de la 9.459 mp la suprafaţă reală de 10.127 mp, conform documentaţiei cadastrale întocmită de topograful autorizat Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 mai 2018.
           

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cochior Andrei                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină