Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  159/2018

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune

a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.634/2018 al Direcţiei Tehnice și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenjarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) lit. h, art. 8 alin. (3) lit. d, art. 22 alin. (2) lit. b și art. 29 alin. (2), alin. (5) alin. (6) și (13) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, coroborate cu art. 17, art. 21 alin. (1) şi (4), art. 23 alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit a și art. 30 alin. (2) lit. b din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10 alin. (2) şi art. 54 lit. b din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. a, şi alin. (6) lit a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate elaborat în vederea stabilirii modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 mai 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                   Cochior Andrei                                                                     SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină