Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  153/2018

pentru stabilirea termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr.15/2003

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietatea personală,

republicată cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24596/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L nr. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor petru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c, respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se stabileşte ca dată limită pentru depunerea cererilor de atribuire în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietatea personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data de 31.05.2018.
ART. 2. – Cererile, împreună cu documentele justificative, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, până la data stabilită la art.1.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză a cererilor de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, numită prin dispoziţie de primar.

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                      Bálint Iosif                                                                               SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină