Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  151/2018

privind aprobarea încheierii unui Contract de finanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi

Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea susţinerii

evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ed. a XXX-aConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară: 
Având în vedere adresa nr. 3766/19.01.2018 a Ansamblului de Dansuri ”Trei Scaune”;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.444/2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 23 din Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de finanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri Trei Scaune din Sfântu Gheorghe în vederea susţinerii financiară a evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ediţia XXX-a.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                         Bálint Iosif                                                                        SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină