Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  150/2018

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului

Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură Kónya Ádám şi Asociaţia Vadon în vederea organizării „Galopiadei Secuieşti”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere adresa Asociaţiei Vadon înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23359/19.04.2018;
Având în vedere prevederile Acordului de Cooporare între Asociaţia ”Asociația Vadon” şi “Lovas – Show Rendezvényszervező Kft”, încheiat în data de 09.03.2018;
Având în vedere Adresa Casei de Cultură ”Kónya Ádám” cu nr. 545/19.04.2018 înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 24254/2018,
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23360/19.04.2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională,  Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură Kónya Ádám şi Asociaţia Vadon, în vederea organizării în comun a evenimentului „Galopiada Secuiască”.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.
 
                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                              Bálint Iosif                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină