Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  149/2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor

municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea

Consiliului local al municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23210/17.04.2018 al Biroului pentru Învţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 397/13.04.2018 al Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 22584/13.04.2018;
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 a Guvernului României privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se revocă mandatul doamnei Pârvan Rodica de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în Consiliul Adminisitrativ al Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Numește în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în Consiliul Administrativ al Teatrului ”Andrei Mureșeanu” pe dl. Gheorghe Ion, consilier local.
ART. 3. – Articolul 1 litera b) din HCL 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, se modifică în sensul celor prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi managerul Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                              Bálint Iosif                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină