Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  146/2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea

Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere adresa nr. 2/03.04.2018 al administratorului SEPSIIPAR SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 20186/03.04.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21920/11.04.2018 al Direcției Tehnice și Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și c, alin. (4) lit. d și e, și alin. (5) lit. a și b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea ultimului alineat al Capitolului I din Regulamentul de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, care va avea următorul cuprins:
“Investitorii pot opta pentru închirierea unor spații de birouri din clădirea administrativă. Un investitor poate închiria maxim un singur etaj. Durata închirierii va fi de max. 49 ani, însă fără a se depăşi durata contractului de concesiune încheiat pentru realizarea investiţiei.
Se pot închiria birouri în clădirea administrativă pentru stabilirea sediului/punctului de lucru pentru agenți economici care nu doresc să investească în parcul industrial. Durata închirierii va fi de 1 (unu) an, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care nu se manifestă intenții de închiriere din partea altor societăți care investesc în parcul industrial.
Închirierea spațiilor se organizează pe baza licitației publice și în condițiile prezentului regulament, prețul de pornire a licitației pentru chiria lunară este de 3 EUR/mp/lună, la care se adaugă TVA.
Condițiile închirierii și a utilizării spațiilor comune vor fi reglementate prin contractul de locațiune. Cheltuielile cu utilitățile aferente spațiilor de birouri închiriate (inclusiv spații folosite în comun) vor fi alocate în sistem paușal.
Cei interesați pot opta pentru închirierea atelierului amplasat pe terenul scos la licitație în vederea concesionării. Prețul de pornire a licitației pentru chiria lunară a atelierului este de 2 EUR/mp/an, la care se adaugă TVA.
În procesul de atribuire a imobilului ”Hală de confecționat decoruri” cu terenul aferent va fi aplicată procedura de concesionare.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSIIPAR S.R.L.

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.

                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚà                                                          CONTRASEMNEAZÃ
                                              Bálint Iosif                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină