Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  143/2018

privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat pe B-dul. Gen. Grigore Bălan nr. 15Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23919/2018 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. -Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat în B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 15, identificat în CF. nr. 28067 Sfântu Gheorghe, nr cad. 28067 compus din teren, în suprafaţă de 780 mp şi construcţii (magazie şi casă) cu nr. cad. 28067-C1.
ART. 2. - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 aprilie 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                            Bálint Iosif                                                                         SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină