Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 116/2007
privind  aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Sfântu Gheorghe

             

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. SO 1565/2007 al  Direcţiei  de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, a Consiliului local  al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

            În baza prevederilor art. 14 alin. (4) din H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi locuinţelor, exprimat prin adresa nr. 1233/DGPN/04.06.2007 şi înregistrat la Direcţia de Asistenţă Comunitară cu nr. SO 1485/07.06.2007;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. e din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă „Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. – Solicitările de locuinţe, împreună cu actele justificative se vor depune la Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.

            ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi Comisia socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri şi familii de tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor derulate de Agenţia Naţională de Locuinţe.

 

            Sfântu Gheorghe la 05 iulie 2007  

 

                                               

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                               SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde

Anexa la HCL 116/2007





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină