Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  127/2018

privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe

şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13635/07.03.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16348/2018 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2), lit. a. din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de cofinanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita pentru sprijinirea organizării competiţiei “Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc, ediţia a XII-a – 2018”, etapa “Prolog” care se va desfăşura în Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în proiectul contractului de cofinanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                            Bálint Iosif                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină