Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  126/2018

pentru modificarea și completarea HCL nr. 85/2018 privind instituirea unor măsuri

în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2018”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.942/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea domeniului public;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 85/2018 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2018”, după cum urmează:
I. În Anexa nr. 6, Regulamentul licitației organizată pentru desemnarea sponsorului principal al „Zilelor Sfântu Gheorghe”, la „Alte cauze”, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) care va avea următorul cuprins:
„c) în cazul în care pentru licitația din data de 22 martie 2018 nu se depun oferte eligibile și astfel contractul de sponsorizare nu poate fi semnat până la data de 29 martie 2018, titlul de sponsor principal va fi acordat prin negociere directă, în perioada 5-11 aprilie 2018, unui ofertant care pe lângă asumarea obligațiilor enumerate în modelul contractului de sponsorizare, prevăzute în anexa 6B la prezentul Regulament din care face parte integrantă, oferă minimum valoarea de pornire a licitației anterioare cu titlu de sponsorizare”.
ART. 2.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                  Bálint Iosif                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină