Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 115/2007
privind  reactualizarea tabelului nominal cuprinzândordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile construite din fondul de stat

             

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. SO 1326/2007 al  Direcţiei  de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, a Consiliului local  al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

            Având în vedere prevederilor art. 30 din H.G. nr. 1275/2000, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor H.C.L. nr. 73/2007 cu privire la aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor  din fondul locativ de stat;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂREŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă Tabelul nominal, reactualizat, cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2007, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. –. Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

           

            Sfântu Gheorghe la 05 iulie 2007  

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                               SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină