Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  117/2018

privind împuternicirea temporară a consilierului local Tischler Ferenc pentru reprezentarea

municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa SEPSI REKREATÍV S.A. nr. 113/20.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 16469/20.03.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16843/2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr. 52236/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și consilierii locali Debreczeni László și  Tischler Ferenc;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2, lit. b, art. 29, art. 30 și art. 64^3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2017, cu modificări și completări ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2038 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă suspendarea, pe perioada 02.04.2018 - 31.05.2018, a prevederilor Contractului de mandat nr. 52236/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și consilierii locali Debreczeni László, respectiv Tischler Ferenc, având ca obiect stabilirea limitelor întinderii mandatului acestora în calitate de reprezentanţi ai municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă împuternicirea temporară, pe perioada 02.04.2018 - 31.05.2018 a d-lui consilier Tischler Ferenc, pentru exercitarea tuturor atribuţiilor conferite de legislația în materie pentru adunarea generală a acţionarilor al SEPSI REKREATÍV S.A.
(2) – Se aprobă proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţii organelle de conducere ale SEPSI REKREATÍV S.A. precum şi Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 29 martie 2018.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                            Bálint Iosif                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină