Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  113/2018

privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului SEPSIIPAR S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17136/2018 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere OUG. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările, completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă inițierea procedurii de selecție a administratorului societății SEPSIIPAR S.R.L.
ART. 2. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru funcția de administrator al SEPSIIPAR S.R.L., anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă componenta inițială a Planului de selecție pentru recrutarea administratorului SEPSIIPAR S.R.L., anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru postul de administrator la societatea SEPSIIPAR S.R.L., în următoarea componență nominală:
- Bíró László, director executiv al Direcției Gospodărire Comunală;
- Száraz György, director executiv al Direcției Tehnică și Monitorizare  Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice;
- Gecse Ágnes, consilier juridic, Biroul Juridic.
(2) În activitatea sa, Comisia de selecție va fi asistată de un expert independent contractat în condițiile legii.
(3) Activitățile de secretariat ale comisiei vor fi efectuate de d-na Szabó Kinga, inspector de specialitate din cadrul Biroului monitorizare societăți comerciale și servicii comunitare de utilități publice.
ART. 5. - Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse la procedura de selecție a candidaților pentru postul de administrator la societatea SEPSIIPAR S.R.L., în următoarea componență nominală:
- Sztakics Éva Judit, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe;
- Morar Edith, șef Serviciu Juridic;
- Kolumbán Levente, consilier Compartimentul Administrație Locală.
ART. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSIIPAR S.R.L., respectiv Biroul Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.
      
                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                              Bálint Iosif                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină