Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  105/2018

privind modificarea Contractului de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului pentru

gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A.


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17102/21.03.2018 al Direcției Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 6741/26.02.2018 a societăţii TEGA S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 11403/26.02.2018;
În baza prevederilor art. 23 din Contractul de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghhe și TEGA S.A;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr.1059/2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă modificarea Contractului de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și TEGA S.A., potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2018, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate şi Servicii Publice, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018

                                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Bálint Iosif                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină