Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  103/2018

privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între

cedentul BANCPOST S.A. şi cesionarul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15610/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 12989/05.03.2018 al IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. privind solicitarea de transcriere a contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Ca urmare a încheierii Contractului de vânzare – cumpărare autentic nr. 2346/28.12.2017 încheiat între BANCPOST S.A. ca vânzător şi IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. ca cumpărător având ca obiect construcţia situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 33.
În baza prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – Se aprobă cesiunea Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi BANCPOST S.A., având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 800 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie nr. 33, identificat în CF nr. 31889 Sfântu Gheorghe, nr. top 163, între cedentul BANCPOST S.A. şi cesionarul IMO PROPERTY INVESTMENTS S.A.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de cesiune, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                              Bálint Iosif                                                                     SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină