Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  101/2018

privind prelungirea Contractelor de locațiune încheiate cu chiriașii spațiilor comerciale situate

în Piața Centrală al municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere cererile nr. 15405/2018 a Servit SRL, nr. 17770/2018 a Lagat SRL și nr. 17896/2018 a Bertis SRL;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.17639/2018 al Direcţiei Patrimoniui din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de cesiune nr. 5778/2017, încheiat cu Servit SRL, Contractul de cesiune nr. 179/2008, încheiat cu Lagat SRL şi Contractul de cesiune nr. 5763/2017 încheiat cu Bertis SRL;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de locaţiune nr. 5778/2017, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Servit SRL, având ca obiect închirierea spaţiului comercial situat în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actui adiţional, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă prelungirea Contractului de locaţiune nr. 179/2008, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Lagat SRL, având ca obiect închirierea spaţiului comercial situat în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actui adiţional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă prelungirea Contractului de locaţiune nr. 5763/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Bertis SRL, având ca obiect închirierea spaţiului comercial situat în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actui adiţional, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                        Bálint Iosif                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină