Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  100/2018

privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru  personalul din

cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 1079/2018 al Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu privire la propunerea de aprobarea și modificare a organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1082/2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 303/2018 al Directorului Complexului “Zathurecky Berta” din subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 și 2 la H.C.L. nr. 5/2017, cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018, potrivit anexelor nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 29 martie 2018.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                               Bálint Iosif                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină