Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  122/2018

privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului în Județul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7354/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția muncii și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederile art. 10 lit. k din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, începând cu data de 01.04.2018.
ART. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu județul Covasna, în vederea înființării Asociației pentru Dezvoltara Tursimului în Județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Buget-Contabilitate, Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna.

Sfântu Gheorghe la 29 martie 2018.

                                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Bálint Iosif                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină