Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  106/2018

privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului
public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7440/2018 al Direcţiilor Patrimoniu, respectiv Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozitiile H.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 36 alin. (2), lit. d și alin. (6), lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare a locurilor publice de desfacere din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrentă.
ART. 2 - Se aprobă ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în Municipiul Sfântu Gheorghe gestiunea delegată.
ART. 3 - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul de funcţionare a serviciulului de administrare a locurilor publice de desfacere în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat – activitatea de administrare a locurilor publice de desfacere din Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului Covasna sub nr. J14/295/1996, CIF 8670570.
ART. 5. - Se aprobă proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului public.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Biroul de Monitorizare a Societăţilor Comerciale şi Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de administrație al TEGA S.A.

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2018.

                                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                   Bálint Iosif                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină